Η ικανοποίηση των πελατών είναι ο απώτερος στόχος της TransCombi Express GmbH. Η εφαρμογή προτύπων διασφάλισης ποιότητας παρακολουθείται συνεχώς, για να διασφαλίζεται η ακριβής συμμόρφωση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Για παράδειγμα, η ακριβής τήρηση των χρόνων και ημερομηνιών παραδόσεων ή η τήρηση των οδηγιών των πελατών σχετικά με τη διαχείριση φορτίου, καθώς και οι νομικοί κανονισμοί είναι το επίκεντρο του συστήματος διαχείρισης της διαχείρισης ποιότητας μας.

Αυτό εξασφαλίζεται μέσω της συστηματικής και τακτικής κατάρτισης του προσωπικού, όπως και τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό.

Μεταξύ άλλων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα συστήματα διασφάλισης ποιότητας:

  • Πιστοποιητικό DIN EN ISO 9001:2008

  • Πιστοποιητικό SQAS Transport Service Assessment